Regional Manager : Kwa-Zulu Natal

Berea, Durban Central, Isipingo, Jozini, Kokstad, Ladysmith, Port Shepstone, Petermaritzburg, Pinetown, Richards Bay, Stanger, Ulundi, Umhlanga, Vryheid